“กฎหมาย กฎกระทรวง พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด ที่ใช้ในการบริหารงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน”

          เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 อาจารย์ ดร.อนงค์ หาญสกุล อาจารย์ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา ได้รับเกียรติจาก ดร. ณัฐชยวัศ สงวนไชยกฤษณ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ กลุ่มงานมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ได้มาเป็นอาจารย์พิเศษและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงาน ในรายวิชา สธ 302 การบริหารงานสาธารณสุข (PH 302: Public Health Administration) ในหัวข้อ “กฎหมาย กฎกระทรวง พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด ที่ใช้ในการบริหารงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” ให้กับนิสิตสาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และแขนงวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 3 แบบ Onsite ณ ห้องเรียน 103 อาคารพื้นฐาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทริโรฒ องครักษ์ ในครั้งนี้

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น