พิธีมอบเสื้อฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และเข็มตราสัญลักษณ์ แก่นิสิตสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 และ 3 ประจำการศึกษา 2565

          ภาพพิธีมอบเสื้อฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และเข็มตราสัญลักษณ์ แก่นิสิตสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 และ 3 ประจำการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการตระหนักในบทบาทหน้าที่ของนักสาธารณสุข รวมทั้งมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพสาธารณสุข มีคณาจารย์ ภาควิชาเข้าร่วมเป็นเกียรติ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม คลิก

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น