โครงการบรณาการฝึกทักษะทันตสุขภาพ

           อาจารย์ ดร.สรัญญา วันจรารันต์ อาจารย์ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ นำนิสิต ชั้นปีที่ 3 - 4 ทำกิจกรรมโครงการบรณาการฝึกทักษะทันตสุขภาพ โดยแบ่งกลุ่ม ชั้นปีที่ 3 สำรวจพฤติกรรมทันตสุขภาพและปัจจัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้กับนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 และชั้นปีที่ 4 การตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียน อนุบาล 1-3 และให้ทันตสุขศึกษากับนักเรียนอนุบาล 1-3 รวมทั้ง เป็นพี่เลี้ยงควบคุมและประเมินการตรวจสุขภาพช่องปากของนิสิตรุ่นน้อง ปี 3 เป็นสร้างความสัมพันธ์พี่น้อง ณ โรงเรียนบ้านปากคลอง 31

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น