การอบรมและการฝึกดับเพลิงขั้นต้น ณ ศูนย์ฝึกดับเพลิงภายในอาคาร

อาจารย์กิตติ โพธิ์เย็น อาจารย์ประจำภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ นำนิสิตสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เข้ารับการอบรมและการฝึกดับเพลิงขั้นต้น ณ ศูนย์ฝึกดับเพลิงภายในอาคาร

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น