โครงการการบูรณาการเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการ ISO14001:2015 และ ISO45001:2018

            อาจารย์ ดร.ทีปพิพัฒน์ เลิศวรายุทธ์ อาจารย์ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการการบูรณาการเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการ ISO14001:2015 และ ISO45001:2018 ตลอดจนเพื่อนิสิตสาธารณสุขศาสตร์มีแนวทางและประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อกำหนดของระบบบริหารจัดการทั้ง 2 ระบบ ส่งเสริมให้นิสิตมีศักยภาพก่อนที่จะออกไปปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพจริง โดยได้รับความรู้จาก อาจารย์ ดร.พนิดา ชลังสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จี เอส ที คอนเซาท์ติ้ง จำกัด มาบรรยาย ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม คลิก

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น