ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรัพย์สตรี แสนทวีสุข

           เช้าวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา และผู้บริหาร คณะพลศึกษา ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรัพย์สตรี แสนทวีสุข ที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาอาชีวอนามัย และความปลอดภัย

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น