อบรมเรื่องการทำงานในที่อับอากาศและที่สูง ณ SHAWPAT ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยภาคปฏิบัติ

              เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 อาจารย์กิตติ โพธิ์เย็น อาจารย์ประจำภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้นำนิสิตชั้นปีที่ 4 สาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เข้าศึกษาอบรมเรื่องการทำงานในที่อับอากาศและที่สูง ณ SHAWPAT ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยภาคปฏิบัติ

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น