"การคัดกรองผู้ป่วย(Triage) ตามความเร่งด่วน" (Emergency Severity Index) และคัดกรองอุบัติภัย บาดเจ็บหมู่ (Mass casualty triage)

          เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 อาจารย์ ดร. พัชรี เนียมศรี อาจารย์ประจำภาควิชา สาธารณสุขศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก พว. จันทรา จินดา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มาเป็นอาจารย์พิเศษ ฝึกปฏิบัติ หัวข้อ "การคัดกรองผู้ป่วย(Triage) ตามความเร่งด่วน" (Emergency Severity Index) และคัดกรองอุบัติภัย บาดเจ็บหมู่ (Mass casualty triage) ในรายวิชา PH319 การดูแลทางการแพทย์ขั้นพื้นฐาน ณ ห้อง 309 อาคารศูนย์กีฬาสิรินธร คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จ . นครนายก

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น