ศิษย์เก่าดีเด่น

ขอแสดงความยินดี ด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพล ต่อนี อาจารย์ประจำภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้ารับโล่ประทานเกียรติยศ “ศิษย์เก่าดีเด่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562” ประเภท นักวิชาการ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถ ความเป็นเลิศ ความดีงาม และการมีจริยธรรมคุณธรรมของศิษย์เก่าที่ได้ประกอบวิชาชีพด้านการสาธารณสุข ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


ขอบคุณภาพ : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น