วันความปลอดภัย 5ส และอนุรักษ์พลังงาน

                       อาจารย์ ดร.ทรัพย์สตรี แสนทวีสุข และนิสิตสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา เข้าร่วมจัดงาน “วันความปลอดภัย 5ส และอนุรักษ์พลังงาน” ณ บริษัท นาสโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยมีกิจกรรมส่งเสริมและรณรงค์ด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการ และกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยที่จัดขึ้น ได้รับความสนใจจากพนักงานเป็นจำนวนมาก

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น