โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตร ศศ.บ.ผู้นำนันทนาการ ปีการศึกษา 2565

          โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตร ศศ.บ.ผู้นำนันทนาการ ปีการศึกษา 2565 เมิ่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้อง 201 คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุมนรตรี นิ่มเนติพันธ์ หัวหน้าภาควิชาสันทนาการ กล่าวเปิดโครงการ โดยนิสิตได้รายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในช่วง 4 สัปดาห์แรก และรับฟังข้อเสนอแนะจากคณาจารย์ภาควิชาสันทนาการ

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น