อบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างศักยภาพผู้นำนันทนาการสำหรับองค์กรยุคใหม่” รุ่นที่ 2

                    คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดย อ.ดร.สุมนรตรี นิ่มเนติพันธ์ ประธานโครงการ ร่วมกับคณะทีมงานจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างศักยภาพผู้นำนันทนาการสำหรับองค์กรยุคใหม่” รุ่นที่ 2 โดยได้รับความร่วมมือการสถาบัน องค์กร จากทั่วประเทศเข้าร่วมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้นำนันทนาการสำหรับองค์กรยุคใหม่ ในเรื่องรูปแบบการจัดกิจกรรม เทคนิคการเป็นผู้นำนันทนาการที่เกิดประสิทธิผล การจัดกิจกรรมนันทนาการและบูรณาการให้เกิดความสนุกสนาน และสอดคล้องกับเนื้อหา โดยเน้นกระบวนการเพื่อเสริมสร้างทักษะผู้นำนันทนาการ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานมอบใบประกาศกับผู้ที่ได้รับการอบรม ณ เดอะลอฟท์ รีสอร์ท กรุงเทพมหานคร

#มศว #ทีมพลศึกษา #PRpeswu

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น