ประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำนันทนาการ

                     การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์ AUN-QA หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำนันทนาการ โดยแบ่งกลุ่มสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารศูนย์กีฬาสิรินธร องครักษ์

#ทีมพลศึกษา #มศว #prpeswu

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น