ประชุมสัมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ครั้งที่ 2

                       ประชุมสัมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ครั้งที่ 2 รายงานความคืบหน้าโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำนันทนาการ วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 ณ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

#ทีมพลศึกษา #มศว #prpeswu

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น