โครงการบริการวิชาการ : เสวนาออนไลน์

                        การถ่ายทอดสดระบบออนไลน์ โครงการบริการวิชาการ : เสวนาออนไลน์ กิจกรรมที่ 1 หัวข้อ “ทิศทาง แนวโน้มการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายและนันทนาการเพื่อสุขภาพในยุค New Normal” มี รศ.ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้ ต้องขอบคุณวิทยากร ของสัปดาห์นี้ ที่มาให้ความรู้ แนวคิด และการปรับตัวการทำกิจกรรมที่ควบคู่ระหว่างการออกกำลังกายและนันทนาการ
#RCSWU #PRRCSWU
#ทีมพลศึกษา #มศว #prpeswu

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น