ขอแสดงความยินดีการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน

                       ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชินะโอภาส สะพานทอง สังกัดภาควิชาสันทนาการ ที่ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ ระดับ Senior fellow ของประเทศอังกฤษ (The United Kingdom Professional Standard Framework; UKPSF) จากสถาบัน Advance Higher Education (Advance HE) เป็นคนที่ 3 ของคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ