เสวนาองค์ความรู้ทางการจัดการกีฬาและนันทนาการในสถานการณ์ปัจจุบัน ผ่าน Application zoom

          เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2564 หลักสูตร ศศ.ม. และ ปร.ด.การจัดการกีฬาและนันทนาการ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตร ศศ.ม. และ ปร.ด.การจัดการกีฬาและนันทนาการ ปีการศึกษา 2564 หัวข้อ “เสวนาองค์ความรู้ทางการจัดการกีฬาและนันทนาการในสถานการณ์ปัจจุบัน ผ่าน Application zoom โดยมีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตร และจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น