ภาพบรรยากาศ การจัดรายการภาคปฏิบัติในรูปแบบออนไลน์ โดยนิสิต ภาควิชาสันทนาการ

          ภาพบรรยากาศ การจัดรายการภาคปฏิบัติในรูปแบบออนไลน์ "หมดไฟ ไม่หมดแฟ" โดยนิสิต ภาควิชาสันทนาการ ชั้นปีที่ 2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา PER224 technology and digital media for recreation ณ ห้องสตูดิโอชั้น 2 คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ มี ผศ.ดร.วิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว อาจารย์ประจำวิชาควบคุมดูแล

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น