ขอเชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และอาจารย์ เข้าร่วมโครงการ

          ขอเชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และอาจารย์ คณะพลศึกษา เข้าร่วม โครงการสัมมนาวิชาการทางการจัดการกีฬาและนันทนาการ ให้กับนิสิตบัณฑิตศึกษา หลักสูตร ศศ.ม. ปร.ด. สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ
วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meetings

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น