ร่วมแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล อินทร์จันทร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เนื่องในโอกาสวันสถาปนา ครบรอบ16ปี

       วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมนรตรี นิ่มเนติพันธ์ หัวหน้าภาควิชาสันทนาการ และ อาจารย์ ดร.ธเนตร ตัญญวงษ์ เป็นตัวแทน คณบดีคณะพลศึกษา นำช่อดอกไม้ เข้าร่วมแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล อินทร์จันทร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เนื่องในโอกาสวันสถาปนา ครบรอบ16ปี ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น