โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมนันทนาการ วันที่ 11 สิงหาคม 2535

          กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพของผู้นำนันทนาการเชิงนวัตกรรมเพื่อยกระดับวิชาชีพ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ภาควิชาสันทนาการ คณะพลศึกษา โดย อาจารย์ ดร.ธเนตร ตัญญวงษ์ ประธานโครงการ และคณาจารย์ ภาควิชาสันทนาการ ร่วมจัดโครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมนันทนาการ สำหรับครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ผู้นำนันทนาการในสถานศึกษา และบุคคลทั่วไป โดยมีการเร่งเห็นความสำคัญกิจกรรมนันทนาการเพื่อยกระดับทักษะการเป็นผู้นำนันทนาการและนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งเป็นเผยแพร่บริการวิชาการองค์ความรู้ทางด้านนันทนาการแก่สังคมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพ มีการแบ่งกิจกรรม ให้ความรู้ เช่น กิจกรรมการ“ถอดรหัสการเรียนรู้จากกิจกรรมนันทนาการ”โดย อาจารย์ ดร.ธเนตร ตัญญวงษ์ การฝึกปฏิบัติหัวข้อ “บุคลิกภาพสำหรับผู้นำนันทนาการในองค์กรเครือข่ายเอกชน” โดย อาจารย์เสาวลักษณ์ สุดประเสริฐ และ กิจกรรม“การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมนันทนาการ” โดย อาจารย์อัครวัฒน์ เอี่ยมสำอางค์ และทีมงาน ณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น