โครงการนันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน

           ภาควิชาสันทนาการ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลองครักษ์จัดโครงการนันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน กิจกรรมที่ 1: กิจกรรมนันทนาการชุมชนเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต“ธารน้ำใส ไหลกระทง องครักษ์” เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 หมู่ที่5 ณ วัดสว่างอารมณ์ ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก โดยโครงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของภาคปฏิบัติในรายวิชา PER222 นันทนาการชุมชน โดย ผศ.ดร.วิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว
โครงการนี้จัดและดำเนินโครงการ โดย นิสิตสาขาวิชาผู้นำนันทนาการ รุ่นที่ 39 และยังได้รับความร่วมมือจากนิสิตสาขาวิชาผู้นำนันทนาการ รุ่นที่ 38 ในการทำซุ้มกิจกรรม และภาควิชาพลศึกษานำโดย ผศ.ดร.ไพญาดา สังข์ทอง อ.ดร.ชนกนาถ รัตนเฉลิมวงศ์ มาร่วมดูแลกิจกรรมแลตรวจสุขภาพด้วยเครื่องวัดองค์ประกอบของร่างกาย

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม คลิก

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น