โครงการเสวนาพี่นั่งเล่า เรานั่งฟังครั้งที่10 “นันทนาการกับสื่อดิจิทัลในปัจจุบัน”

          ภาพบรรยากาศ โครงการเสวนาพี่นั่งเล่า เรานั่งฟังครั้งที่10 “นันทนาการกับสื่อดิจิทัลในปัจจุบัน” วันที่ 2 ธันวาคม 2565 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมนรตรี นิ่มเนติพันธ์ หัวหน้าภาควิชาสันทนาการ กล่าวเปิดโครงการ และร่วมเสวนา ในหัวข้อ “ความสําคัญ ของนันทนาการในยุคปัจจุบัน” นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติ จากผู้ช่วยศาสตราจารย์วิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว ภาควิชาสันทนาการ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมเสวนาในหัวข้อ “สื่อดิจิทัลนันทนาการเพื่อนันทนาการ” และ อาจารย์ ดร.ยุคลวัชร์ ภักดีจักริวุฒิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมเสวนาและให้ความรู้ ในหัวข้อเรื่อง“ สื่อดิจิทัลเพื่อการสื่อสารและการท่องเที่ยว” ณ ห้อง Theater Room (4A) ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม คลิก

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น