โครงการบูรณาการพัฒนาต้นแบบเพื่อการจัดการด้านสุขภาวะ (อโศกโมเดล)

           โครงการบูรณาการพัฒนาต้นแบบเพื่อการจัดการด้านสุขภาวะ (อโศกโมเดล) กิจกรรมที่ 1.6 การจัดกิจกรรม และสร้างพื้นที่สุขภาวะ : คลินิกนักวิ่ง คลินิกกายภาพบำบัด และคลินิกโภชนาการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแนวทางการส่งเสริมให้เกิดสุขภาพที่ดีขึ้นในชุมชนเมือง โดยทีมวิทยากรจากคณะพลศึกษา ผศ.ดร.สุมนรตรี นิ่มเนติพันธ์ อ.ชนกนาถ รัตนเฉลิมวงศ์ และผู้ช่วยวิทยากร ณ สนามกีฬากลาง ม.ร.ว.จุรีพรหม กมลาศน์ วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น