โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมนันทนาการ

          ภาพบรรยากาศโครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมนันทนาการ วันที่ 30-31 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม 70 ปี ศรีสง่ามหานคร ชั้น 18 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ธเนตร ตัญญวงษ์ อาจารย์ เสาวลักษณ์ สุดประเสริฐ ว่าที่ร้อยตรีปราโมทย์ เลิศจิตรการุณ และ อาจารย์ ทรงศักดิ์ โพธิ์ทอง มาบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ
- นันทนาการกับแนวโน้มสถานการณ์ปัจจุบัน
- เรียนสนุกด้วยกิจกรรมนันทนาการ (Active learning)
- บุคลิกภาพสำหรับผู้นำนันทนาการในองค์กรเครือข่ายเอกชน
- กิจกรรมนันทนาการกับยุค AI
ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม คลิก

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น