ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวัดและวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อทางด้านการกีฬาและการออกกำลังกาย

                       เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ OT Bioeletronica ประเทศอิตาลี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวัดและวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อทางด้านการกีฬาและการออกกำลังกาย มี ผศ.ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งนี้ ณ คณะพลศึกษา มศว องครักษ์
สำหรับเนื้อหาในการอบรมประกอบด้วย
1. Introduction of EMG
2. Surface EMG
3. High Definition EMG
4. MVIC: Maximal Voluntary Isometric Contraction
5. การวิเคราะห์สัญญาณคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ ด้วยฟรีแวร์
6. ทดสอบการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อในการกีฬาและการออก

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น