Cognitive Training and Assessment on Elite Athletes

ภาพบรรยากาศ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดกิจกรรมร่วม WorkShop เรื่อง Cognitive Training and Assessment on Elite Athletes ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย อาคารกีฬา 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น