ตรวจการประเมินคุณภาพระดับนานาชาติ 160th AUN-QA Program Assessment

                        ภาพบรรยากาศการเข้ารับการตรวจการประเมินคุณภาพระดับนานาชาติ 160th AUN-QA Program Assessment หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย Bachelor of Science in Sports and Exercise Science Program Faculty of Physical Education, Srinakharinwirot University (SWU) ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2562 โดยมีผู้ประเมินจากประเทศในภูมิภาคอาเซียน เป็นกรรมการในการประเมินครั้งนี้

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น