นำเสนองานวิจัยปากเปล่าของนิสิตชั้นปีที่ 4

                   ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา จัดกิจกรรม การนำเสนองานวิจัยปากเปล่า ของนิสิตชั้นปีที่ 4 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา พลว 423 ภาคนิพนธ์ หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
#ทีมพลศึกษา #มศว #prpeswu

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น