สัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ครั้งที่ 1 ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

                      ภาพบรรยากาศการสัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ครั้งที่ 1 ของนิสิต ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2562 เพื่อนำความรู้และประสบการณ์จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย มีคณาจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอครั้งนี้ ที่ ตึกอำนวยการ ชั้น 3 ห้องสัมมนาการ มศว องครักษ์

#ทีมพลศึกษา #มศว #prpeswu

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น