หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ได้ผ่านการรับรอง ระดับ International


                       ขอแสดงความยินดี กับ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณะพลศึกษา ที่ได้ผ่านการรับรอง ระดับ International (AUN-QA Accreditation) โดย อาจารย์นุชรี เสนาคำ รักษาการหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นผู้รับมอบ มี ผศ.ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา ร่วมยินดี ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ขอบคุณ : ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร : ภาพถ่าย

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น