รับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ

                    ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศีกษา รับมอบประกาศนียบัตร ในโอกาสได้รับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพของสหราชอาณาจักร (The United Kingdom ProfessionalStandards Framework ; UKPSF)ในระดับ Senior fellow จากสถาบัน Advance Higher Education (AdvanceHE) ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ขอบคุณ : ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร : ภาพถ่าย

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น