ขอแสดงความยินดี


              ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ปาริยา ปาริยะวุทธิ์ อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้ผ่านการรับรองเป็นผู้เชี่ยวชาญ Certified Strength and Conditioning Specialists® (CSCS®) จากสถาบัน National Strength and Conditioning Association (NSCA) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้รับทุนการสอบจากโครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรกีฬาระดับนานาชาติด้านการฝึกสอนกีฬา งานพัฒนาบุคลากรกีฬาระดับนานาชาติ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล การกีฬาแห่งประเทศไทย

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น