ขอแสดงความยินดี

            ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ศิลาเลิศเดชกุล สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ ระดับ Fellow (FHEA) จาก UKPSF (UK Professional Standards Framework for teaching and learning support in higher education)ของประเทศอังกฤษ เป็นอันดับที่ 1 ของคณะพลศึกษา และเป็นอันดับที่ 50 ของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ