ขอแสดงความยินดี

          ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.วิทิต มิตรานันท์ อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (Corresponding author) ได้รับการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ ควอไทล์ 1 ในวารสาร “Journal of Integrative and Complementary Medicine” (ชื่อเดิมของวารสารคือ Journal of Alternative and Complementary Medicine)
โดยเป็นงานวิจัยเรื่อง  Home-Based Walking Meditation Decreases Disease Severity in Parkinson's Disease: A Randomized Controlled Trial

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น