อ.ดร.พิชิต เมืองนาโพธิ์ ได้รับเชิญไปในงานเสวนา เรื่อง การเป็นมืออาชีพ ในการดำน้ำของ PADI ในงาน Thailand Dive Expo 2022 TDEX2022

          อ.ดร.พิชิต เมืองนาโพธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้รับเชิญไปในงานเสวนา เรื่อง การเป็นมืออาชีพ ในการดำน้ำของ PADI ในงาน Thailand Dive Expo 2022 TDEX2022 นอกจากเป็นอาจารย์แล้ว อ.ดร.พิชิต ยังเป็นครูสอนดำน้ำแบบสันทนาการ และครูสอนดำน้ำแบบเทคนิคัล ที่ประยุกต์วิชาการสอนและทักษะกีฬา จิตวิทยาการกีฬา เข้ากับการสอนดำน้ำทั้งแบบสันทนาการ และแบบเทคนิคัลอีกด้วย
นอกจากนั้น อ.ดร.พิชิต ยังเป็นผู้ริเริ่มให้จัดให้มีการเรียนการสอนวิชาดำน้ำในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มศว เพื่อต่อยอดให้กับนิสิตสามารถไปประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการดำน้ำ

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น