การเรียนการสอนหัวข้อ การใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา ในรายวิชาจริยธรรมวิทยาศาสตร์การกีฬา 2

          ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้จัดการเรียนการสอน หัวข้อการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา ในรายวิชาจริยธรรมวิทยาศาสตร์การกีฬา 2 ให้แก่นิสิต หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ชั้นปีที่ 2 โดยมีอาจารย์ปาริยา ปาริยะวุทธิ์ Anti-Doping Educator เป็นผู้บรรยายให้ความรู้เรื่องสารต้องห้ามฯ โดยได้รับความอนุเคราะห์ในการมอบเอกสารเผยแพร่ความรู้จากสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา (Doping Control Agency of Thailand: DCAT) การกีฬาแห่งประเทศไทย

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น