การนำเสนอผลงานวิจัย ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา มศว

          การนำเสนอผลงานวิจัย ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา มศว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา วทก436 ภาคนิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม คลิก

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น