โครงการ “STAR SEARCH 2018” FITNESS FIRST ROAD SHOW DAY, WAY TO SUCCESS

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 บริษัท ฟิตเนส เฟิรส์ท (ประเทศไทย) จํากัด ร่วมกับภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดำเนินการจัดโครงการ “STAR SEARCH 2018” FITNESS FIRST ROAD SHOW DAY, WAY TO SUCCESS รับฟังประสบการณ์จากรุ่นพี่เพื่อการเตรียมตัวของน้องนิสิตสู่ความสำเร็จในเส้นทางวิชาชีพ ณ ห้อง 306 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น