โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้เพื่อสร้างเสริมสุขภาพพระสงฆ์ในเขตเมือง

           อ.ปาริยา ปาริยะวุทธิ์ และ อ.ดร.ภาณุ กุศลวงศ์ ได้รับเกียรติ เป็นวิทยากรในโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้เพื่อสร้างเสริมสุขภาพพระสงฆ์ในเขตเมือง จัดโดย หน่วยวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับภาคองค์กรสมาชิก ประกอบด้วย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, โรงพยาบาลสงฆ์ และภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น