แต่งตั้งคณะอนุกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ

          ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์ เสนาคำ อาจารย์ภาควิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ เรื่องการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพ และเรื่องการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา ตามคำสั่งลงนาม โดย พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ ที่ผ่านมา

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น