มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงาน

                     เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 ผศ.ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ให้การต้อนรับ คณาจารย์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการทำหลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย คณะพลศึกษา ที่ผ่านการตรวจประเมิน AUN-QA ตามมาตรฐานการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาของประเทศและเป็นที่ยอมรับในสากล ณ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

#ทีมพลศึกษา #มศว #prpeswu

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น