ทดสอบปริมาณการใช้ออกซิเจนสูงสุด VO2max นักกีฬาไอร่อนแมน

นอกจากนี้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา และการออกกำลังกายยังเปิดบริการทดสอบสมรรถภาพทางกาย และปริมาณการใช้ออกซิเจนสูงสุด VO2max ให้กับนักกีฬา และบุคลทั่วไปในราคา

พิเศษ 

สอบถามรายละเอียดและนัดหมายเวลาทดสอบได้ที่
ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์ เสนาคำ 
โทรศัพท์ 081-819-2587

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น