ข่าวสารทั้งหมด
01 ม.ค. - 31 ม.ค. 2561
ทั่วไป

เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์ ดร.เกริกวิทย์ พงศ์ศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กำกับดูแลงานสื่อสารองค์กรของคณะ กล่าวถึงการเปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ของคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ "เราได้ทำการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อนำเสนอภาพลักษณ์ของเว็บไซต์ใหม่ให้น่าสืบค้นและให้บริการข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของคณะได้ครบถ้วน ทันสมัย สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้เข้าเยี่ยมชม เป็นช่องทางเผยแพร่ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อและเผยแพร่องค์ความรู้ ทรัพยากรทางวิชาการสู่สาธารณะ ซึ่งในปัจจุบันทุกภาคส่วนต่างตระหนักถึงความสำคัญในการก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล 4.0 คณะพลศึกษา มศว จึงขานรับนโยบายดังกล่าวด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรผ่านเว็บไซต์ใหม่นี้รวมถึงสื่อต่าง ๆ ของคณะที่อยู่ระหว่างการดำเนินการพัฒนาขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ โดยมุ่งหวังให้ทุกกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงข้อมูลและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว การดำเนินงานพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่นี้ตลอดระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนของประชาคมคณะพลศึกษา มศว ต้องขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ"  

12 ม.ค. 2561
ทั่วไป

คณะพลศึกษา มศว จัดกิจกรรมเทศกาลขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2561 “PE vintage party 2018” (พลศึกษา ร่วมสมัย 2561)

ช่วงเช้า ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิต ร่วมกันทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ ต่อด้วยกิจกรรมในช่วงบ่ายผู้บริหาร อาจารย์อาวุโสอวยพรปีใหม่ ให้กับบุคลากรและจับของรางวัลพิเศษ จับสลากแลกเปลี่ยนของขวัญและการแสดงของแต่ละหน่วยงาน

08 ม.ค. - 10 ม.ค. 2561
ทั่วไป

คณะพลศึกษา มศว ศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุ

คณะพลศึกษา มศว จัดการศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุตามโครงการสร้างชุมชนสูงอายุต้นแบบเพื่อการสร้างสุขภาวะองค์รวม ด้วยวิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทยเพื่อสุขภาพ (ปีที่ 4) ระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2561 

15 ม.ค. 2561
ทั่วไป

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะพลศึกษา มศว ศึกษาดูงาน ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ศึกษาดูงาน ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีการบรรยายในเรื่อง EdPEx โดย รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ หลังจากนั้นเป็นการเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ภายในสถาบัน เช่น ห้องสมุด หอสมุด 

24 ม.ค. 2561
ทั่วไป

โครงการพัฒนาบุคลากรและนิสิตคณะพลศึกษาด้านภาษาอังกฤษ

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะพลศึกษา มศว กำหนดจัดโครงการพัฒนาบุคลากรและนิสิตคณะพลศึกษาด้านภาษาอังกฤษ โดยอาจารย์ต่างชาติ ในวันที่ 24 31 มกราคม และ 7 กุมภาพันธ์ 2561 บุคลากรและนิสิตที่มีความสนใจสามารถสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 23 มกราคม 2561 (ในเวลาราชการ) ณ ห้องงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะพลศึกษา