ข่าวสารทั้งหมด
01 ม.ค. - 30 เม.ย. 2561
ทั่วไป

เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์ ดร.เกริกวิทย์ พงศ์ศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กำกับดูแลงานสื่อสารองค์กรของคณะ กล่าวถึงการเปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ของคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ "เราได้ทำการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อนำเสนอภาพลักษณ์ของเว็บไซต์ใหม่ให้น่าสืบค้นและให้บริการข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของคณะได้ครบถ้วน ทันสมัย สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้เข้าเยี่ยมชม เป็นช่องทางเผยแพร่ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อและเผยแพร่องค์ความรู้ ทรัพยากรทางวิชาการสู่สาธารณะ ซึ่งในปัจจุบันทุกภาคส่วนต่างตระหนักถึงความสำคัญในการก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล 4.0 คณะพลศึกษา มศว จึงขานรับนโยบายดังกล่าวด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรผ่านเว็บไซต์ใหม่นี้รวมถึงสื่อต่าง ๆ ของคณะที่อยู่ระหว่างการดำเนินการพัฒนาขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ โดยมุ่งหวังให้ทุกกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงข้อมูลและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว การดำเนินงานพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่นี้ตลอดระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนของประชาคมคณะพลศึกษา มศว ต้องขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ"  

10 เม.ย. 2561
ทั่วไป

อาจารย์ นิสิต คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ศึกษาดูงาน

 คณะพลศึกษา มศว ยินดีต้อนรับ อาจารย์ นิสิต คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มาศึกษาเรียนรู้ความเป็นมาของคณะพลศึกษา มศว เข้าชมพิพิธภัณฑ์กีฬา มศว 

10 เม.ย. 2561
ทั่วไป

ศึกษาดูงานโรงงานผลิตน้ำบางเขน การประปานครหลวง

อ.ดร.จิราวรรณ ตอฤทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ นำนิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) จำนวน 55 คน ศึกษาดูงานโรงงานผลิตน้ำบางเขน การประปานครหลวง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา พสธ 236 การจัดหาและการสุขาภิบาลน้ำดื่มน้ำใช้ ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

10 เม.ย. 2561
ทั่วไป

รดน้ำขอพร โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านนา วันสงกรานต์ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 อ.ดร.อนงค์ หาญสกุล อาจารย์ประจำภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์ ดร.อาพรรณชนิต ศิริแพทย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ร่วมกับ นางขวัญฤทัย แย้มภิรมย์ศรี นายกองค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านนา นำนิสิต สาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา ปีที่ 2 จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรประกวดแต่งกายชุดไทย ตามรอยออเจ้า“บุพเพสันนิวาส ของโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านนา เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561  

09 เม.ย. 2561
ทั่วไป

โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา คณะพลศึกษา

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 61 2561 ผศ.ดร.สุนันทา ศรีศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บริการวิชาการและพัฒนาคุณภาพ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการจัดโครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา คณะพลศึกษา กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 โดยวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการแนวทางปฏิบัติที่ดีในการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ มีคณาจารย์ เข้าร่วมจำนวนมาก ณ ห้องมติธรรม อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์

28 เม.ย. - 30 เม.ย. 2561
ปริญญาตรี

โครงการพัฒนานิสิตคณะพลศึกษาด้าน ภาษาอังกฤษ กิจกรรม English camp

เปิดรับสมัครนิสิตคณะพลศึกษา ทุกชั้นปี และคณะอื่นๆ ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการพัฒนานิสิตคณะพลศึกษาด้าน ภาษาอังกฤษ กิจกรรม English camp เริ่มกิจกรรมในวันที่ 28-30 เมษายน 2561 ณ อาคารกีฬา 2 ชั้นล่าง ห้องนิทรรศการ มศว องครักษ์เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 23 เมษายน 2561 รับจำนวนจำกัด สมัครได้ที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะพลศึกษา หมายเหตุ: นิสิตจะได้สแตมป์หมวดจิตอาสา