วิจัย
ทุนภายในคณะพลศึกษา
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากเงินรายได้ คณะพลศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตามที่ คณะพลศึกษา ได้จัดสรรทุนสนับสนุนโครงการวิจัย จากงบประมาณเงินรายได้ คณะพลศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยของบุคลากรคณะพลศึกษา ในการนี้ ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ จึงขอประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 6 – 30 สิงหาคม 2561

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ขอทุนสนับสนุนโครงการวิจัย
1. ผู้ประสงค์ขอทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ตามแบบ ว- 1ด (2560) ผ่านระบบ URMS (https://URMS.swu.ac.th) และส่งต้นฉบับให้งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด
2. ผู้ขอทุนวิจัยต้องไม่ติดค้างงานวิจัยงบประมาณรายได้คณะพลศึกษา
3. ผู้ขอทุนวิจัยต้องไม่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือดูงาน
4. ผู้ขอทุนวิจัยต้องปฏิบัติงานในคณะพลศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน