วิจัย
ประเด็นหลักการวิจัย
                การวิจัยของคณะพลศึกษา มศว มุ่งดำเนินงานในสามประเด็นหลัก คือ
  •    การพัฒนาสมรรถนะทางกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
  •    การมีวิถีชีวิตเพื่อสุขภาพและภาวะความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
  •    และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาและการออกกำลังกาย

          โดยมีความร่วมมือกับทั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย องค์กรภายนอก และมีส่วนร่วมกับสาธารณชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ผ่านการบูรณาการการวิจัยจากภาควิชาพลศึกษา ภาควิชาสุขศึกษา ภาควิชาสันทนาการ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา และภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์