วิจัย
ระบบบริหารงานวิจัย

          สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มศว ได้เปิดใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (University Research Management System : URMS ) โดยระบบ URMS สามารถดำเนินการตั้งแต่การประกาศรับสมัครทุนวิจัย เพื่อให้คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถสมัครขอรับทุนและดำเนินการเกี่ยวกับโครงการวิจัยได้ครบวงจร และผู้บริหารสามารถติดตามผลการดำเนินการโครงการวิจัยได้ ขณะนี้ระบบได้เปิดใช้งานแล้ว หากคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะสมัครขอรับทุนวิจัย ต้องสมัครผ่านระบบ URMS http://urms.swu.ac.th/Account/Login เท่านั้น

          *จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสมัครเป็นสมาชิกในระบบ URMS ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

          **ทั้งนี้เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ท่านสามารถเข้าใช้ระบบได้เลย เมื่อมีการประกาศสมัครรับทุน

          ***หากมีข้อสงสัยในการใช้ระบบ URMS สามารถติดต่อได้ที่ คุณแสงดาว เดือนแจ่ม โทร.15729 หรือทางอีเมล์ : yaipeemai@gmail.com