นิสิต
นิสิตปัจจุบัน

กิจการนิสิตและบริการนิสิตออนไลน์

ข่าวสารและกิจกรรมที่น่าสนใจดูทั้งหมด

00 - 01 ม.ค. 543
บัณฑิตศึกษา

คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

09 ธ.ค. - 30 ก.ย. 2563
ปริญญาตรี

แสดงความยินดีกับทีมฟุตซอลหญิงกรุงเทพมหานคร ได้รางวัลชนะเลิศรายการฟุตซอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดีกับทีมฟุตซอลหญิงกรุงเทพมหานคร ได้รางวัลชนะเลิศรายการฟุตซอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 หรือ The Championship Women'Futsal 2020

09 ธ.ค. - 30 ก.ย. 2563
ปริญญาตรี

มอบทุนการศึกษาจาก มูลนิธิบ้านสุทธาวาส แก่นิสิต คณะพลศึกษา ที่เรียนดี

คณบดีคณะพลศึกษา เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาจาก มูลนิธิบ้านสุทธาวาส แก่นิสิต คณะพลศึกษา ที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา เพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวของนิสิต

15 ธ.ค. - 10 พ.ย. 2563
ปริญญาตรี

อาจารย์ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา ได้รับมอบหมายจากสภามวยแห่งเอเชีย

 อาจารย์ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา ได้รับมอบหมายจากสภามวยแห่งเอเชีย ให้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการคะแนนการชกป้องกันตำแหน่งแชมป์ รุ่มฟลายเวต

08 ธ.ค. - 20 ต.ค. 2563
ปริญญาตรี

การแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 7 คน รอบคัดเลือก ภาคกลาง ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

ภาพการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 7 คน รอบคัดเลือก ภาคกลาง ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 รอบคัดเลือก ภาคกลาง เมื่อวันที่ 17 – 18 ตุลาคม 2563 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยกรุงเทพ

15 ธ.ค. - 20 ต.ค. 2563
ปริญญาตรี

โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Sports and Exercise Science ครั้งที่ 10

โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Sports and Exercise Science ครั้งที่ 10  และ International Conference of ASEAN Council of Physical Education and Sport ครั้งที่ 6 

16 ธ.ค. - 10 ธ.ค. 2563
ปริญญาตรี

งานSWU OPEN HOUSE 2020

งานSWU OPEN HOUSE 2020 ในวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

16 ธ.ค. - 31 ต.ค. 2563
ปริญญาตรี

กิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากร คณะพลศึกษา

กิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากร คณะพลศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 การจัดอบรมเรื่อง การใช้เทคโนโลยีและสื่อออนไลน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน แก่คณาจารย์ บุคลากร คณะพลศึกษา เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน

16 ธ.ค. - 01 ต.ค. 2563
ปริญญาตรี

การนำเสนอผลการวิจัยของนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

การนำเสนอผลการวิจัยของนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม

25 มี.ค. - 01 ม.ค. 2564
ปริญญาตรี

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม ต่างๆ ของคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อให้คณาจารย์และนิสิตมาตรวจเช็คห้องเรียน ห้องประชุม หรือทำการจองห้อง โดยสามารถติดต่อได้ที่ห้องงานบริการวิชาการ หรือโทร 02-649-5000 ต่อ 22516 ในวันเวลาราชการ

26 มี.ค. - 30 ก.ย. 2564
ปริญญาตรี

จัดสัมมนา เรื่อง การออกแบบการสอนโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือและการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อให้เข้ากับการสอนพลศึกษา 5 ขั้นตอน

นิสิต ชั้นปีที่ 4 จัดโครงการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบการสอนโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือและการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อให้เข้ากับการสอนพลศึกษา 5 ขั้นตอน

30 มี.ค. - 31 ธ.ค. 2564
ปริญญาตรี

สายตรงคณบดี

ข้อตกลงเบื้องต้น กรุณาส่งข้อความที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งต้องเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อคณะพลศึกษา และไม่ขัดต่อความสงบสุข เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  โปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น

01 เม.ย. - 07 พ.ย. 2564
ปริญญาตรี

จัดสัมมนาการฝึกงานครั้งที่ 2 และปัจฉิมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อเช้าวันที่ 1 เมษายน 2564 ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา จัดสัมมนาการฝึกงานครั้งที่ 2 และปัจฉิมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 

01 เม.ย. - 30 ก.ย. 2564
ปริญญาตรี

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบการวัดและประเมินผลทางพลศึกษาให้ตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา โดยนิสิต ชั้นปีที่ 4 จัดโครงการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบการวัดและประเมินผลทางพลศึกษาให้ตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

05 เม.ย. - 31 ต.ค. 2564
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ทรัพย์สตรี แสนทวีสุข อาจารย์ประจำภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ ผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตร หลักสูตร Health & Safety In The Workplace ระดับ 1-3

08 เม.ย. - 01 ธ.ค. 2564
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดี

อาจารย์ปาริยา ปาริยะวุทธิ์ อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้ผ่านการรับรองเป็นผู้เชี่ยวชาญ Certified Strength and Conditioning Specialists® (CSCS®) จากสถาบัน National Strength and Conditioning Association (NSCA) ประเทศสหรัฐอเมริกา

00 - 13 ต.ค. 543
ปริญญาตรี

การพัฒนาองค์ความรู้และสร้างความเข้าใจ ด้านการจัดการขยะ

อาจารย์ ดร.อนงค์ หาญสุกล  ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย “การพัฒนาองค์ความรู้และสร้างความเข้าใจ ด้านการจัดการขยะชุมชนที่ต้นทางให้แก่เครือข่าย ทสม.” 

12 พ.ค. - 01 พ.ย. 2564
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร. แอน มหาคีตะ อาจารย์ประจำภาควิชาพลศึกษา ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬา อนุสาขาวิชาพลศึกษา  ตามมติสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564

14 พ.ค. - 06 พ.ค. 2564
ปริญญาตรี

โครงการ "ส่งเสริมการประหยัดพลังงานและการบริหารจัดการแบบลีน"

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 คณะพลศึกษา ได้จัดการประชุมออนไลน์ ผ่าน zoom ของบุคลากรสายปฏิบัติการ ในการเข้าร่วมโครงการ "ส่งเสริมการประหยัดพลังงานและการบริหารจัดการแบบลีน"

08 ก.ค. - 30 พ.ย. 2564
ปริญญาตรี

โครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ที่ปรึกษา คณะพลศึกษา

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 คณะพลศึกษา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ที่ปรึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในรูปแบบออนไลน์ ทางแอพพลิเคชั่นซูม (Zoom meeting)

27 ก.ค. - 31 ม.ค. 2564
ปริญญาตรี

เปิดรับทุนการศึกษา จากคณาจารย์ภายในคณะพลศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย

เปิดรับทุนการศึกษา จากคณาจารย์ภายในคณะพลศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย ที่มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาให้ กับนิสิตคณะพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

27 ก.ค. - 31 มี.ค. 2564
ปริญญาตรี

รายงานสถานการณ์ การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รายงานสถานการณ์ การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) Timeline ของ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

02 ส.ค. - 28 ก.พ. 2564
ปริญญาตรี

โครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนิสิตใหม่

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 คณะพลศึกษาจัดโครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับนิสิต คณะพลศึกษา ชั้นปีที่ 1 รูปแบบออนไลน์ผ่าน (Zoom meeting)   

03 ส.ค. - 30 เม.ย. 2564
ปริญญาตรี

แนวทางปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนของคณะพลศึกษา

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนของคณะพลศึกษา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 4)

04 ส.ค. - 31 ม.ค. 2564
ปริญญาตรี

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบคณาจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบคณาจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ทางออนไลน์ วันที่ 2 สิงหาคม 2564

04 ส.ค. - 31 ม.ค. 2564
ปริญญาตรี

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบคณาจารย์ ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบคณาจารย์ ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ทางออนไลน์ วันที่ 2 สิงหาคม 2564

04 ส.ค. - 31 ม.ค. 2564
ปริญญาตรี

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบคณาจารย์ ของภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบคณาจารย์ (แบบออนไลน์ ) ปีการศึกษา2564 ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

04 ส.ค. - 28 ก.พ. 2564
ปริญญาตรี

การประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะพลศึกษา เพื่อเตรียมต้อนรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

การประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะพลศึกษา เพื่อเตรียมต้อนรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 แบบออนไลน์ผ่าน ทางแอพพลิเคชั่นซูม (Zoom meeting)

06 ส.ค. - 01 มี.ค. 2564
ปริญญาตรี

ภาพบรรยากาศการเข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 ภาควิชาพลศึกษา จัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การสัมมนาสะท้อนผลปฎิบัติการสอน ในรูปแบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom Meeting

11 ส.ค. - 01 ม.ค. 2564
ปริญญาตรี

เรื่องเล่ากับนักจิตวิทยาการกีฬา กับ โตเกียวโอลิมปิกเกมส์

เรื่องเล่ากับนักจิตวิทยาการกีฬา กับ โตเกียวโอลิมปิกเกมส์ ดร.พิชิต เมืองนาโพธิ์ อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

21 ส.ค. - 31 ส.ค. 2564
บัณฑิตศึกษา

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564

คณะพลศึกษา มีความมุ่งมั่นในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นผู้รู้ที่มีความสนใจในทางวิชาการ มีความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่และสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สังคม จึงจัดทำแนวทางปฏิบัติ และรายวิชาตลอดจบหลักสูตร ให้กับระดับบัณฑิตศึกษา สามารถสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์แนบมา

08 ก.ย. - 31 ธ.ค. 2564
ปริญญาตรี

บริการตรวจวัดและประเมินด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

บริการตรวจวัดและประเมินด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ บริการบริการตรวจวัดและประเมินด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้กับทุกหน่วยงาน

10 ก.ย. - 31 ธ.ค. 2564
ปริญญาตรี

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 - 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ แอฟพลิเคชัน Zoom

10 ก.ย. - 31 ม.ค. 2564
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี ผลงานวิชาการของ อาจารย์ ดร.ทรัพย์สตรี แสนทวีสุข อาจารย์ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา ได้รับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ (ฐานข้อมูล Scopus)  จากสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย

10 ก.ย. - 31 ม.ค. 2564
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี ผลงานวิชาการของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรุตตม์ สหนาวิน ที่ได้ตีพิมพ์งานวิจัยเรื่อง A health impact assessment of long-term exposure to particulate air pollution in Thailand ในวารสาร Environmental Research Letters ซึ่งเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus

10 ก.ย. - 31 ม.ค. 2564
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี อาจารย์ ดร.ปรัชญ์ อินทรศักดิ์สิทธิ์ ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ในฐานะหัวหน้าแผนงานวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน : กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.) ประจำปีงบประมาณ 2564

10 ก.ย. - 01 เม.ย. 2564
ปริญญาตรี

ภาพการประเมินในรูปแบบเข้าร่วมโครงการแบบออนไลน์

ภาพการประเมินในรูปแบบเข้าร่วมโครงการแบบออนไลน์ ผ่าน Application “Zoom” โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะพลศึกษา 

10 ก.ย. - 28 ก.พ. 2564
ปริญญาตรี

ภาพการประเมินในรูปแบบเข้าร่วมโครงการแบบออนไลน์

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัด โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรม: สัมมนาระหว่างการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในรูปแบบออนไลน์ 

10 ก.ย. - 01 เม.ย. 2564
ปริญญาตรี

ประกาศรายชื่อนิสิต รับทุนการศึกษา ของคณะพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อนิสิต รับทุนการศึกษา ของคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2564

10 ก.ย. - 31 ก.ค. 2564
ปริญญาตรี

ภาพการประชุมอบรมแบบออนไลน์ ผ่าน Application “Zoom”

ภาพการประชุมอบรมแบบออนไลน์ ผ่าน Application “Zoom” คณะพลศึกษา จัด โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัย เรื่อง “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” (Ethical Principle to Research Involving Human Subject)

10 ก.ย. - 30 ก.ย. 2564
ปริญญาตรี

มูลนิธิบ้านสุทธาวาส มีความประสงค์จะมอบทุน การศึกษา ให้แก่นิสิต สำหรับปีการศึกษา 2564

มูลนิธิบ้านสุทธาวาส และ คุณภาศิณี อมรพัชระ รองประธาน มูลนิธิบ้านสุทธาวาส มีความประสงค์จะมอบทุน การศึกษา ให้แก่นิสิต สำหรับปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 กันยายน 2564

10 ก.ย. - 01 พ.ค. 2564
บัณฑิตศึกษา

โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะพลศึกษา ปีการศึกษา 2564

จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะพลศึกษา ปีการศึกษา 2564

10 ก.ย. - 30 พ.ย. 2564
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ ผลงานวิชาการของ อาจารย์ ดร.ทรัพย์สตรี แสนทวีสุข อาจารย์ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

10 ก.ย. - 20 พ.ย. 2564
ปริญญาตรี

โครงการอบรมระบบบริหารจัดการร่วม ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จะดำเนินการอบรมในหัวข้อ โครงการอบรมระบบบริหารจัดการร่วม ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018

10 ก.ย. - 01 ธ.ค. 2564
ปริญญาตรี

เรื่องเล่าครูพลศึกษาที่คิดถึง

เรื่องเล่าครูพลศึกษาที่คิดถึง กล่าวถึงสุดยอดคนไทย เป็น 1 ใน 6 ผู้ประเมินผู้ตัดสินในโอลิมปิก 2020 รศ.ดร.ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์ อดีตอาจารย์ภาควิชาพลศึกษา 

10 ก.ย. - 01 ม.ค. 2564
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดี กับ นักกีฬาชมรมยูยิตสู

ขอแสดงความยินดี กับ นักกีฬาชมรมยูยิตสู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผ่านการอบรมผู้ตัดสินกีฬายูยิตสู (e-Referee) จากสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย

10 ก.ย. - 31 ธ.ค. 2564
ปริญญาตรี

บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ การใช้ยา และสมุนไพรที่ถูกต้องและเหมาะสมในผู้สูงอายุ ผ่านแอพพลิเคชั่นซูม

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 รายวิชา สธ214 สุขภาพผู้สูงอายุ (PH 214 : Health Aspects of Aging) ซึ่งเป็นรายวิชาของ อาจารย์ ดร.อนงค์ หาญสกุล อาจารย์ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา

10 ก.ย. - 30 เม.ย. 2564
ปริญญาตรี

การบริหารงานสาธารณสุข PPH313 PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 รายวิชา พสธ313 การบริหารงานสาธารณสุข  นำนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม และ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ศึกษาเรียนรู้ ที่ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

10 ก.ย. - 01 ก.พ. 2564
ปริญญาตรี

ภาวะผู้นำและการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 รายวิชา พสธ324 ภาวะผู้นำและการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน  นำนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาสาธารณสุขชุมชน เข้าศึกษาดูงาน อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ผ่านแอพพลิเคชั่นซูม

15 ก.ย. - 31 ธ.ค. 2564
ปริญญาตรี

NCDs ในผู้สูงอายุ การป้องกันโรคสองเสื่อม การส่งเสริมสุขภาพจิต และกาย ในผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 รายวิชา สธ 214 สุขภาพผู้สูงอายุ (PH 214:Health Aspects of Aging)ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ นำนิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาสาธารณสุขชุมชน เข้าศึกษาดูงาน อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ผ่านแอพพลิเคชั่นซูม (ออนไลน์)

17 ก.ย. - 30 พ.ย. 2564
ปริญญาตรี

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การเงิน และ วัสดุ คุรุภัณฑ์ในงานสาธารณสุข

ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา เชิญอาจารย์พิเศษ ให้ความรู้ หัวข้อ “การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การเงิน และ วัสดุ คุรุภัณฑ์ในงานสาธารณสุข” กับนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปี ที่ 3