นิสิต
นิสิตปัจจุบัน

กิจการนิสิตและบริการนิสิตออนไลน์

ข่าวสารและกิจกรรมที่น่าสนใจดูทั้งหมด

25 มี.ค. - 01 ม.ค. 2564
ปริญญาตรี

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม ต่างๆ ของคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อให้คณาจารย์และนิสิตมาตรวจเช็คห้องเรียน ห้องประชุม หรือทำการจองห้อง โดยสามารถติดต่อได้ที่ห้องงานบริการวิชาการ หรือโทร 02-649-5000 ต่อ 22516 ในวันเวลาราชการ

30 มี.ค. - 31 ธ.ค. 2564
ปริญญาตรี

สายตรงคณบดี

ข้อตกลงเบื้องต้น กรุณาส่งข้อความที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งต้องเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อคณะพลศึกษา และไม่ขัดต่อความสงบสุข เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  โปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น

16 มี.ค. - 31 ต.ค. 2565
ปริญญาตรี

โครงการสัมมนา หัวข้อเทคนิคการจัดทำโครงสร้างการเรียนรู้รายวิชาพลศึกษาเพื่อสอดคล้องกับคำรายวิชา

เมื่อเช้าวันที่ 10 มีนาคม 2565 ภาควิชาพลศึกษาได้จัดโครงการสัมมนา โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 กลุ่มที่ 2 ในหัว ข้อเทคนิคการจัดทำโครงสร้างการเรียนรู้รายวิชาพลศึกษาเพื่อสอดคล้องกับคำรายวิชา

31 มี.ค. - 30 พ.ย. 2565
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ทรัพย์สตรี แสนทวีสุข

ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์  ในการผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตร Health and Safety Training for Managers จากสถาบัน High Speed Training, United Kingdom

31 มี.ค. - 01 ก.พ. 2565
ปริญญาตรี

ภาพบรรยากาศ การจัดรายการภาคปฏิบัติในรูปแบบออนไลน์ โดยนิสิต ภาควิชาสันทนาการ

การจัดรายการภาคปฏิบัติในรูปแบบออนไลน์ "หมดไฟ ไม่หมดแฟ" โดยนิสิต ภาควิชาสันทนาการ ชั้นปีที่ 2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา PER224 technology and digital media for recreation

31 มี.ค. - 30 พ.ย. 2565
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอริศรา พันธุลาภ และ นางสาวสุชาดา ชัยมีแรง

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอริศรา พันธุลาภ และ นางสาวสุชาดา ชัยมีแรง นิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  มศว นักกีฬาเรือพาย จังหวัดสมุทรปราการ คว้าเหรียญรางวัล ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ “ศรีสะเกษเกมส์” ครั้งที่ 47

31 มี.ค. - 28 ก.พ. 2565
ปริญญาตรี

ภาพบรรยากาศ การจัดรายการภาคปฏิบัติในรูปแบบออนไลน์ ในรายการ "ทาวกะนาด็อก Talkกะนาดาว" โดยนิสิต ภาควิชาสันทนาการ

การจัดรายการภาคปฏิบัติในรูปแบบออนไลน์ ในรายการ "ทาวกะนาด็อก Talkกะนาดาว" โดยนิสิต  ชั้นปีที่ 2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา PER224 technology and digital media for recreation

30 เม.ย. - 30 พ.ย. 2565
ปริญญาตรี

ต้อนรับ คณาจารย์ สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เข้ามาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมห้องพิพิธภัณฑ์กีฬา

คณะพลศึกษา ต้อนรับ คณาจารย์ สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เข้ามาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมห้องพิพิธภัณฑ์กีฬา 

25 พ.ค. - 01 ก.พ. 2565
ปริญญาตรี

คณะพลศึกษาได้ให้การต้อนรับ คณาจารย์จาก Universitas Negiri Semarang (UNNES) ประเทศอินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565  คณบดีคณะพลศึกษาได้ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Tandiyo Rahayu และคณาจารย์จาก Universitas Negiri Semarang (UNNES) ประเทศอินโดนีเซีย  

25 พ.ค. - 01 เม.ย. 2565
ปริญญาตรี

ภาพการอบรม โครงการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)

กิจกรรมอบรมการประเมินคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ EdPEx ครั้งที่ 1 เรื่อง การเสริมสร้างองค์ความรู้ตามแนวทาง “เกณฑ์การศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ” โดย อาจารย์วรวุฒิ แจ้งศุภนิมิต

16 มิ.ย. - 31 พ.ค. 2565
ปริญญาตรี

การจัดประชุมรายการแข่งขันฟุตซอลระดับอุดมศึกษา ปี 2565 IMANE THAILAND FUTSAL UNIVERSITY LEAGUE 2022

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 ได้มีการจัดประชุมรายการแข่งขันฟุตซอลระดับอุดมศึกษา ปี 2565  ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด

16 มิ.ย. - 28 ก.พ. 2565
ปริญญาตรี

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำวารสารคณะพลศึกษา online และ on site ในวันที่ 14 มิถุนายน 2565

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำวารสารคณะพลศึกษา online และ on site ในวันที่ 14 มิถุนายน 2565 นำโดยบรรณาธิการวารสาร 

16 มิ.ย. - 31 พ.ค. 2565
ปริญญาตรี

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปีการศึกษา 2564

คณะพลศึกษาได้ดำเนินการลงพื้นที่ชุมชน ณ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ เพื่อประสานความร่วมมือกับเครือข่ายภายนอกในการดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปีการศึกษา 2564

16 มิ.ย. - 28 ก.พ. 2565
ปริญญาตรี

แสดงความยินดี กับ คณะแพทยศาสตร์ เนื่องในวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ครบรอบ 37 ปี

ตัวแทน คณบดีคณะพลศึกษา เข้าร่วมแสดงความยินดี กับ คณะแพทยศาสตร์ เนื่องในวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ครบรอบ 37 ปี 

27 มิ.ย. - 30 พ.ย. 2565
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดีกับ นางจินดา ไตรเวช นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

คณะพลศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ นางจินดา ไตรเวช นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่นสายปฏิบัติการ "ด้านวิชาชีพดีเด่น" ประจำปี พ.ศ. 2564

27 มิ.ย. - 01 ก.ย. 2565
ปริญญาตรี

โครงการสร้างเสริมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพที่ดี ครั้งที่ 1

โครงการสร้างเสริมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพที่ดี ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “การตรวจสุขภาพอนามัย และทดสอบสมรรถภาพทางกาย” ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

27 มิ.ย. - 30 มิ.ย. 2565
ปริญญาตรี

โครงการบูรณาการพัฒนาต้นแบบเพื่อการจัดการด้านสุขภาวะองค์รวม (องครักษ์โมเดล)

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 คณะพลศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการบูรณาการพัฒนาต้นแบบเพื่อการจัดการด้านสุขภาวะองค์รวม (องครักษ์โมเดล) จัดขึ้นโดยส่วนกิจการเพื่อสังคม

27 มิ.ย. - 28 ก.พ. 2565
ปริญญาตรี

ต้อนรับ คุณครู นักเรียน จากโรงเรียนดัดดรุณี จากจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าศึกษาดูแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เยี่ยมชมห้องพิพิธภัณฑ์กีฬา มศว

คณะพลศึกษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและคณะ ให้การต้อนรับ คุณครู นักเรียน จากโรงเรียนดัดดรุณี จากจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าศึกษาดูแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เยี่ยมชมห้องพิพิธภัณฑ์กีฬา มศว

04 ก.ค. - 16 พ.ค. 2565
ปริญญาตรี

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สัมมนาหลังปฏิบัติการสอน 2

คณะพลศึกษา จัดกิจกรรมโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สัมมนาหลังปฏิบัติการสอน 2 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สนธยา สีละมาด ให้เกียรติมาร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานและ คณาจารย์เข้าร่วมพิธีเปิด

05 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2565
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดีกับ   อาจารย์ ดร.ภาณุ กุศลวงศ์

อาจารย์ ดร.ภาณุ กุศลวงศ์ ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยให้เป็นวิทยากรในการเสวนาปฏิรูปมาตรฐานกลางเพื่อพัฒนามวยไทยอาชีพอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565

05 ก.ค. - 31 ก.ค. 2565
ปริญญาตรี

เบื้องหลังการถ่ายภาพเพื่อทำโปสเตอร์ ละครเวที เรื่อง “เจ้าหญิงแสนหวี”

เบื้องหลังการถ่ายภาพเพื่อทำโปสเตอร์ ละครเวที เรื่อง “เจ้าหญิงแสนหวี” โครงการปลูกจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรมและวรรณกรรมไทยสู่สังคม วันที่ 23 และ 30 กรกฎาคม 2565

05 ก.ค. - 01 ก.ค. 2565
ปริญญาตรี

โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนาการออกกำลังกายและเล่นกีฬาของประชาชน

คณบดีคณะพลศึกษา และ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้เข้าร่วม "โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนาการออกกำลังกายและเล่นกีฬาของประชาชน

06 ก.ค. - 01 พ.ค. 2565
ปริญญาตรี

ขอเเสดงความยินดีกับ นายธนัช (ซัน) วิไลศรี (ศิษย์เก่าสาขาผู้นำนันทนาการ รุ่นที่ 34)

ขอเเสดงความยินดีกับ นายธนัช (ซัน) วิไลศรี ศิษย์เก่าสาขาผู้นำนันทนาการ รุ่นที่ 34 ได้รับรางวัลพิเศษ คว้าตำแหน่ง Mister Star Talent Thailand 2022 เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

06 ก.ค. - 20 มิ.ย. 2565
ปริญญาตรี

กิจกรรมโครงการบูรณาการพัฒนาเพื่อการจัดการด้านสุขภาวะองค์รวม (อโศกโมเดล)

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 คณะพลศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการบูรณาการพัฒนาเพื่อการจัดการด้านสุขภาวะองค์รวม (อโศกโมเดล) โดยส่วนกิจการเพื่อสังคม 

21 ก.ค. - 22 มี.ค. 2565
ปริญญาตรี

ความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 ที่ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี

ผศ.ดร.สาธิน ประจันบาน หัวหน้าภาควิชาพลศึกษา (กกมท.) ร่วมแถลงความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 ที่ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี

17 ส.ค. - 31 ส.ค. 2565
ปริญญาตรี

ภาพบรรยากาศ โครงการสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้นอกชั้นเรียน

โครงการสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้นอกชั้นเรียน สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ในวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

08 ส.ค. - 15 พ.ค. 2565
ปริญญาตรี

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรม : สัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอน 1

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรม : สัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอน 1 เรื่อง “แนวทางการวิจัยเชิงปฏิบัติการทางสุขศึกษาและพลศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนแบบครูมืออาชีพ”

08 ส.ค. - 30 เม.ย. 2565
ปริญญาตรี

คู่มือนิสิตคณะพลศึกษา ปีการศึกษา 2565

คู่มือนิสิตคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

08 ส.ค. - 31 ส.ค. 2565
ปริญญาตรี

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรม : สัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอน 1

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรม : สัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอน 1 เรื่อง “แนวทางการสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางสุขศึกษาและพลศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน” (รายวิชา ศษ591)

08 ส.ค. - 30 พ.ย. 2565
ปริญญาตรี

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรม: สัมมนาสะท้อนผลหลังปฏิบัติการสอน

 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรม: สัมมนาสะท้อนผลหลังปฏิบัติการสอน เรื่อง “การออกแบบการจัดการเรียนรู้ทางสุขศึกษาและพลศึกษา: How to Success” (รายวิชา ศษ 391)

10 ส.ค. - 30 มิ.ย. 2565
ปริญญาตรี

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอน

ภาพบรรยากาศ โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอน วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 (รายวิชา ศษ491)  (รายวิชา ศษ591)

17 ส.ค. - 17 มิ.ย. 2565
ปริญญาตรี

โครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะพลศึกษา ปีการศึกษา 2565

โครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะพลศึกษา ปีการศึกษา 2565 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นิสิตชั้นปีที่1

17 ส.ค. - 28 ก.พ. 2565
ปริญญาตรี

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรม: สัมมนาสะท้อนผลหลังปฏิบัติการสอน

ภาพบรรยากาศ โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรม: สัมมนาสะท้อนผลหลังปฏิบัติการสอน เรื่อง “การออกแบบการจัดการเรียนรู้ทางสุขศึกษาและพลศึกษา

17 ส.ค. - 31 ก.ค. 2565
ปริญญาตรี

โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมนันทนาการ วันที่ 11 สิงหาคม 2535

ภาพบรรยากาศ โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมนันทนาการ สำหรับครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ผู้นำนันทนาการในสถานศึกษา และบุคคลทั่วไป ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565

17 ส.ค. - 31 ม.ค. 2565
ปริญญาตรี

ภาพบรรยากาศการเยี่ยมชม คณะพลศึกษา

เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ คุณครู และนักเรียน จากโรงเรียนราชวินิตบางแค ปานขำ กรุงเทพมหานคร เข้ามาศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เยี่ยมชมห้องพิพิธภัณฑ์กีฬา คณะพลศึกษา

22 ส.ค. - 31 มี.ค. 2565
ปริญญาตรี

โครงการส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ในหัวข้อ: การนวดทางการกีฬา

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดโครงการส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งในปีนี้ ในหัวข้อ: การนวดทางการกีฬา โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร จากสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย 

22 ส.ค. - 25 เม.ย. 2565
ปริญญาตรี

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพ ในรายวิชาเลือกเสรี ZPE09 Happiness Sports

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพ ในรายวิชาเลือกเสรี ZPE09 Happiness Sports วันพฤหัสบดี ที่18 สิงหาคม 2565 โดยคณาจารย์ผู้สอนจาก คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษา มศว

22 ส.ค. - 30 มิ.ย. 2565
ปริญญาตรี

อาจารย์ปาริยา ปาริยะวุทธิ์ ได้รับเกียรติจากฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย ในการเป็นวิทยากร

การอบรมหลักสูตร “Sports Strength and Conditioning Program 2022 Mentorship Program Training by SAT” ให้แก่ผู้ฝึกสอนกีฬาประจำสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย 

22 ส.ค. - 01 พ.ค. 2565
ปริญญาตรี

อ.ดร.พิชิต เมืองนาโพธิ์ และ ผศ.ดร.พิชญาวีร์ ภานุรัชต์ฐนนท์ ได้รับเกียรติให้เป็นผู้บรรยายและถ่ายทอดประสบการณ์ในหัวข้อ การพัฒนาจิตใจเพื่อความเป็นเลิศให้กับนักกีฬา

ได้รับเกียรติให้เป็นผู้บรรยายและถ่ายทอดประสบการณ์ในหัวข้อ การพัฒนาจิตใจเพื่อความเป็นเลิศให้กับนักกีฬา ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นเตอร์พ้อยต์ ไพร์ม เมืองพัทยา 

25 ส.ค. - 01 ก.ค. 2565
ปริญญาตรี

โครงการต้อนรับนิสิตใหม่ ประจำปี 2565 ปลูกฝังกิจกรรมวิชาการ นันทนาการและกีฬา สร้างความกลมเกลียวส่งเสริมการรักใคร่ความเป็นพี่เป็นน้องของคณะพลศึกษา

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ด้วยสโมสรคณะพลศึกษา จัดกิจกรรมโครงการต้อนรับนิสิตใหม่ ประจำปี 2565 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1  เพื่อเป็นการปรับตัวให้เข้ากับเพื่อน รุ่นพี่ ด้วยกิจกรรมนันทนาการ

25 ส.ค. - 01 มิ.ย. 2565
ปริญญาตรี

การส่งเสริมสุขภาพ Smart and strong

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 คณะอาจารย์ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ และ นิสิต ได้เข้าร่วมกิจกรรม การส่งเสริมสุขภาพ Smart and strong ซึ่งจัดโดยเทศบาลเมืองบึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี

29 ส.ค. - 31 มี.ค. 2565
ปริญญาตรี

โครงการบริการสุขภาพและเสริมสร้างความปลอดภัยในโรงเรียน ด้วยกิจกรรม การตรวจสุขภาพนักเรียนเบื้องต้น

นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นปีที่ 3 และคณาจารย์ภาควิชาสุขศึกษา นำกิจกรรมการเรียนรู้สู่ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก

05 ก.ย. - 01 มี.ค. 2565
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดีบุคลากรสายปฏิบัติการผู้มีผลงานดีเด่น คณะพลศึกษา ประจำปี พ.ศ.2565

ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรสายปฏิบัติการผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565   ด้านวิชาชีพดีเด่น   ด้านบริการดีเด่น   ด้านบริหารดีเด่น   ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น

05 ก.ย. - 01 ก.ค. 2565
ปริญญาตรี

โครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ในโอกาสเป็นภาคเรียนการศึกษาปี 2565

คณะพลศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมโครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ในโอกาสเป็นภาคเรียนการศึกษาปี 2565 และนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1 เพื่อเป็นการฝากตัวเป็นศิษย์ต่อคณาจารย์ของคณะพลศึกษา

09 ก.ย. - 28 ก.พ. 2565
ปริญญาตรี

“การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การเงิน และ วัสดุ คุรุภัณฑ์ในงานสาธารณสุข”

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ดร.ภก.ปรีชา หนูทิม ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร ได้มาเป็นอาจารย์พิเศษ

05 ก.ย. - 31 ก.ค. 2565
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดีกับ ศิษย์ปัจจุบันดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกับ ศิษย์ปัจจุบันดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565  ภาควิชาพลศึกษา ภาควิชาสุขศึกษา ภาควิชาสันทนาการ ภาควิชาสาธารณาสุขศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

05 ก.ย. - 28 ก.พ. 2565
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดีกับ "ศิษย์เก่าดีเด่น" ประจำปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกับ "ศิษย์เก่าดีเด่น" ประจำปีการศึกษา 2565 เนื่องในพิธีไหว้ครู ศาสตร์แห่งพิธีบวงสรวงและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของไทย

05 ก.ย. - 28 ก.พ. 2565
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดีกับ "ศิษย์เก่าดีเด่น" ประจำปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกับ "ศิษย์เก่าดีเด่น" ประจำปีการศึกษา 2565 เนื่องในพิธีไหว้ครู ศาสตร์แห่งพิธีบวงสรวงและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของไทย

06 ก.ย. - 01 มี.ค. 2565
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดีกับ "ศิษย์เก่าดีเด่น" ประจำปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกับ "ศิษย์เก่าดีเด่น" ประจำปีการศึกษา 2565 เนื่องในพิธีไหว้ครู ศาสตร์แห่งพิธีบวงสรวงและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของไทย

01 ก.ย. - 01 มี.ค. 2565
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดีกับ "ศิษย์เก่าดีเด่น" ประจำปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกับ "ศิษย์เก่าดีเด่น" ประจำปีการศึกษา 2565 เนื่องในพิธีไหว้ครู ศาสตร์แห่งพิธีบวงสรวงและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของไทย

06 ก.ย. - 01 มี.ค. 2565
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดีกับ "ศิษย์เก่าดีเด่น" ประจำปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกับ "ศิษย์เก่าดีเด่น" ประจำปีการศึกษา 2565 เนื่องในพิธีไหว้ครู ศาสตร์แห่งพิธีบวงสรวงและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของไทย

05 ก.ย. - 01 ส.ค. 2565
ปริญญาตรี

การเรียนการสอนหัวข้อ การใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา ในรายวิชาจริยธรรมวิทยาศาสตร์การกีฬา 2

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้จัดการเรียนการสอนหัวข้อ การใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา ในรายวิชาจริยธรรมวิทยาศาสตร์การกีฬา 2 ให้แก่นิสิต หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ชั้นปีที่ 2

10 ก.ย. - 30 มิ.ย. 2565
ปริญญาตรี

การพัฒนาบุคลากร

1. การขอตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  กลุ่มคณาจารย์  2. การเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิยาลัยสายวิชาการกลุ่มนักวิจัย 3. การเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ประเภทวิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป

10 ก.ย. - 30 มิ.ย. 2565
ปริญญาตรี

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์บุคลากร

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์บุคลากร  1. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์บุคลากร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  2. แบบฟอร์มของส่วนทรัพยากรบุคคล (งานทรัพยากรบุคคล)

19 ก.ย. - 19 พ.ค. 2565
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ ดร.ภาณุ กุศลวงศ์ อาจารย์ภาควิชาพลศึกษา

ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย ให้ดำรงตำแหน่งคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานกีฬามวยไทย ด้านมาตรฐานการจัดการค่ายมวยไทย

18 ต.ค. - 31 ต.ค. 2565
ปริญญาตรี

ขยายเวลารับสมัครอบรม เรื่องหลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) รุ่นที่ 1

ขยายเวลารับสมัครอบรม เรื่องหลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) รุ่นที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 12 ตุลาคม 2565

23 ก.ย. - 01 ส.ค. 2565
ปริญญาตรี

ภาพบรรยากาศ งาน แสดงกตเวทิตาจิต แด่ ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕

ภาพบรรยากาศ งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ ณ โรงฝึกพลศึกษา ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนสาธิต

23 ก.ย. - 30 ก.ย. 2565
ปริญญาตรี

วางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย”

เช้าวันที่ 23 กันยายน 2565 คณาจารย์และนิสิต ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดงานวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” ซึ่งตรงกับ วันที่ 24 กันยายนของทุกปี

26 ก.ย. - 20 พ.ค. 2565
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะพลศึกษา ที่ได้รับเลือกเข้าเก็บตัวทีมคอร์ฟบอล ทีมชาติไทย

สำหรับการแข่งขัน Asia Oceania Korfball Championship (AOKC 2022) ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2565 ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี