นิสิต
นิสิตปัจจุบัน

กิจการนิสิตและบริการนิสิตออนไลน์

ข่าวสารและกิจกรรมที่น่าสนใจดูทั้งหมด

25 มี.ค. - 01 ม.ค. 2564
ปริญญาตรี

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม ต่างๆ ของคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อให้คณาจารย์และนิสิตมาตรวจเช็คห้องเรียน ห้องประชุม หรือทำการจองห้อง โดยสามารถติดต่อได้ที่ห้องงานบริการวิชาการ หรือโทร 02-649-5000 ต่อ 22516 ในวันเวลาราชการ

30 มี.ค. - 31 ธ.ค. 2564
ปริญญาตรี

สายตรงคณบดี

ข้อตกลงเบื้องต้น กรุณาส่งข้อความที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งต้องเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อคณะพลศึกษา และไม่ขัดต่อความสงบสุข เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  โปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น

14 พ.ค. - 06 พ.ค. 2564
ปริญญาตรี

โครงการ "ส่งเสริมการประหยัดพลังงานและการบริหารจัดการแบบลีน"

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 คณะพลศึกษา ได้จัดการประชุมออนไลน์ ผ่าน zoom ของบุคลากรสายปฏิบัติการ ในการเข้าร่วมโครงการ "ส่งเสริมการประหยัดพลังงานและการบริหารจัดการแบบลีน"

27 ก.ค. - 31 ม.ค. 2564
ปริญญาตรี

เปิดรับทุนการศึกษา จากคณาจารย์ภายในคณะพลศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย

เปิดรับทุนการศึกษา จากคณาจารย์ภายในคณะพลศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย ที่มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาให้ กับนิสิตคณะพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

27 ก.ค. - 31 ก.ค. 2564
ปริญญาตรี

รายงานสถานการณ์ การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รายงานสถานการณ์ การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) Timeline ของ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

02 ส.ค. - 28 ก.พ. 2564
ปริญญาตรี

โครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนิสิตใหม่

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 คณะพลศึกษาจัดโครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับนิสิต คณะพลศึกษา ชั้นปีที่ 1 รูปแบบออนไลน์ผ่าน (Zoom meeting)   

03 ส.ค. - 30 เม.ย. 2564
ปริญญาตรี

แนวทางปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนของคณะพลศึกษา

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนของคณะพลศึกษา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 4)

04 ส.ค. - 31 ม.ค. 2564
ปริญญาตรี

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบคณาจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบคณาจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ทางออนไลน์ วันที่ 2 สิงหาคม 2564

04 ส.ค. - 31 ม.ค. 2564
ปริญญาตรี

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบคณาจารย์ ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบคณาจารย์ ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ทางออนไลน์ วันที่ 2 สิงหาคม 2564

04 ส.ค. - 31 ม.ค. 2564
ปริญญาตรี

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบคณาจารย์ ของภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบคณาจารย์ (แบบออนไลน์ ) ปีการศึกษา2564 ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

04 ส.ค. - 28 ก.พ. 2564
ปริญญาตรี

การประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะพลศึกษา เพื่อเตรียมต้อนรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

การประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะพลศึกษา เพื่อเตรียมต้อนรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 แบบออนไลน์ผ่าน ทางแอพพลิเคชั่นซูม (Zoom meeting)

06 ส.ค. - 01 มี.ค. 2564
ปริญญาตรี

ภาพบรรยากาศการเข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 ภาควิชาพลศึกษา จัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การสัมมนาสะท้อนผลปฎิบัติการสอน ในรูปแบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom Meeting

21 ส.ค. - 31 ส.ค. 2564
บัณฑิตศึกษา

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564

คณะพลศึกษา มีความมุ่งมั่นในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นผู้รู้ที่มีความสนใจในทางวิชาการ มีความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่และสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สังคม จึงจัดทำแนวทางปฏิบัติ และรายวิชาตลอดจบหลักสูตร ให้กับระดับบัณฑิตศึกษา สามารถสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์แนบมา

10 ก.ย. - 31 ม.ค. 2564
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี ผลงานวิชาการของ อาจารย์ ดร.ทรัพย์สตรี แสนทวีสุข อาจารย์ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา ได้รับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ (ฐานข้อมูล Scopus)  จากสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย

10 ก.ย. - 31 ม.ค. 2564
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี ผลงานวิชาการของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรุตตม์ สหนาวิน ที่ได้ตีพิมพ์งานวิจัยเรื่อง A health impact assessment of long-term exposure to particulate air pollution in Thailand ในวารสาร Environmental Research Letters ซึ่งเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus

10 ก.ย. - 31 ม.ค. 2564
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี อาจารย์ ดร.ปรัชญ์ อินทรศักดิ์สิทธิ์ ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ในฐานะหัวหน้าแผนงานวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน : กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.) ประจำปีงบประมาณ 2564

10 ก.ย. - 01 เม.ย. 2564
ปริญญาตรี

ภาพการประเมินในรูปแบบเข้าร่วมโครงการแบบออนไลน์

ภาพการประเมินในรูปแบบเข้าร่วมโครงการแบบออนไลน์ ผ่าน Application “Zoom” โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะพลศึกษา 

10 ก.ย. - 28 ก.พ. 2564
ปริญญาตรี

ภาพการประเมินในรูปแบบเข้าร่วมโครงการแบบออนไลน์

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัด โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรม: สัมมนาระหว่างการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในรูปแบบออนไลน์ 

10 ก.ย. - 01 เม.ย. 2564
ปริญญาตรี

ประกาศรายชื่อนิสิต รับทุนการศึกษา ของคณะพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อนิสิต รับทุนการศึกษา ของคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2564

10 ก.ย. - 31 ก.ค. 2564
ปริญญาตรี

ภาพการประชุมอบรมแบบออนไลน์ ผ่าน Application “Zoom”

ภาพการประชุมอบรมแบบออนไลน์ ผ่าน Application “Zoom” คณะพลศึกษา จัด โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัย เรื่อง “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” (Ethical Principle to Research Involving Human Subject)

10 ก.ย. - 01 พ.ค. 2564
บัณฑิตศึกษา

โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะพลศึกษา ปีการศึกษา 2564

จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะพลศึกษา ปีการศึกษา 2564

10 ก.ย. - 30 เม.ย. 2564
ปริญญาตรี

การบริหารงานสาธารณสุข PPH313 PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 รายวิชา พสธ313 การบริหารงานสาธารณสุข  นำนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม และ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ศึกษาเรียนรู้ ที่ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

10 ก.ย. - 01 ก.พ. 2564
ปริญญาตรี

ภาวะผู้นำและการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 รายวิชา พสธ324 ภาวะผู้นำและการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน  นำนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาสาธารณสุขชุมชน เข้าศึกษาดูงาน อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ผ่านแอพพลิเคชั่นซูม

06 ต.ค. - 31 พ.ค. 2564
ปริญญาตรี

ขอขอบพระคุณมูลนิธิบ้านสุทธาวาส

คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอขอบพระคุณมูลนิธิบ้านสุทธาวาส นำโดยคุณภาศิณี อมรพัชระ รองประธานมูลนิธิบ้านสุทธาวาส มีความประสงค์มอบเงินให้แก่นิสิต คณะพลศึกษา เพื่อใช้เป็นทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

06 ต.ค. - 01 เม.ย. 2564
ปริญญาตรี

ภาพบรรยากาศแสดงกตเวทิตาจิต แด่ ผู้เกษียณอายุราชการ คณะพลศึกษา

ภาพบรรยากาศแสดงกตเวทิตาจิต แด่ ผู้เกษียณอายุราชการ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564

12 ต.ค. - 28 ก.พ. 2564
ปริญญาตรี

เรื่องเล่าครูพลศึกษาที่คิดถึง

อดีตเหรียญทองเซียพเกมส์สู่เจ้าสำนัก ผศ.สุรัตน์ เสียงหล่อ อดีตอาจารย์ภาควิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ยังจับเป้าซ้อมให้นักมวยไทยรุ่นหลานไม่มีวันหยุด

19 ต.ค. - 28 ก.พ. 2564
ปริญญาตรี

การแข่งขันกีฬายูยิตสู รายการ JU-JITSU SAT VIRTUAL SPORTS 2021 CHAMPIONSHIP

นักกีฬาชมรมยูยิตสูมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย ในการแข่งขันกีฬายูยิตสู รายการ JU-JITSU SAT VIRTUAL SPORTS 2021 CHAMPIONSHIP ระหว่างวันที่ 1-21 ต.ค. 64

19 ต.ค. - 01 เม.ย. 2564
ปริญญาตรี

การสื่อสารต่าง GEN

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 อาจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ แสนทวี อาจารย์ประจำภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายในเรื่อง การสื่อสารต่าง GEN

15 พ.ย. - 01 เม.ย. 2564
ปริญญาตรี

ภาพการอบรมบรรยาย เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มศว โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์ มานำเสนอ หัวข้อ และประเด็นที่น่าสนใจ ให้กับนิสิต

16 พ.ย. - 01 พ.ค. 2564
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญาวีร์ ภานุรัชต์ฐนนท์ ได้รับเชิญจากสมาคมกีฬาคอร์ฟบอลแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรในการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาคอร์ฟขั้นพื้นฐาน Lv.1 ระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์

18 พ.ย. - 31 พ.ค. 2564
ปริญญาตรี

ภาพบรรยากาศ "ครบรอบ 46 ปี วันสถาปนาคณะพลศึกษา"

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 คณะพลศึกษาจัดโครงการวันสถาปนา คณะพลศึกษา ประจำปี 2564 ครบรอบ 46 ปี โดยมีพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อเป็นสิริมงคล

18 พ.ย. - 30 เม.ย. 2564
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี อาจารย์ ดร.อนันต์ มาลารัตน์ หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษา ในโอกาสเข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณ จากสำนักงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม

19 พ.ย. - 31 พ.ค. 2564
ปริญญาตรี

ร่วมส่งใจเชียร์นักตบลูกยาง ตัวแทน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ซีเล็ค เยาวชน และประชาชน ข ชาย-หญิง ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 5 – 24 พฤศจิกายน 2564

30 พ.ย. - 31 ก.ค. 2564
ปริญญาตรี

ภาพบรรยากาศ การแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ คณะพลศึกษา

ภาพบรรยากาศการแสดงวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย คณะผู้บริหาร คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

07 ธ.ค. - 01 มี.ค. 2564
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดี

อาจารย์ ดร.ภาณุ กุศลวงศ์ อาจารย์ภาควิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับเชิญจากสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร ให้เป็นวิทยากรฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเทควันโด ประจำปี 2564

07 ธ.ค. - 01 พ.ค. 2564
ปริญญาตรี

ร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับตัวแทนทีมคอร์ฟบอลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับตัวแทนทีมคอร์ฟบอลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในนามทีม SWU A และ SWU B สามารถติดตามได้ข่าวและถ่ายทอดสดการแข่งขันได้ที่ เพจเฟสบุ๊ก Korfball Association of Thailand : KAT
07 ธ.ค. - 31 พ.ค. 2564
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี กับ นายศิวกร แก้ววีด และนางสาวชมพูนุช เพ็ชรสวัสดิ์ นิสิตโควต้านักกีฬาชั้นปีที่ 1 ภาควิชาพลศึกษา ได้รับเหรียญรางวัล จากการแข่งกีฬายูยิตสูชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564

08 ธ.ค. - 01 มิ.ย. 2564
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี กับนายจักริน แก้วพิทักษ์ นิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ในการแข่งขัน รายการ "หนุ่มกายงาม สาวกล้ามสวย Muscle and Physique Contest 2021"

12 ธ.ค. - 31 ก.ค. 2564
ปริญญาตรี

ร่วมแสดงความยินดี วันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสงาน ครบรอบ 29 ปี วันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์

13 ธ.ค. - 01 มิ.ย. 2564
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี ชมรมกระบี่กระบอง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒร่วมกับศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและกีฬาไทยโรงเรียนวัดราชบพิธ เข้าร่วมการแข่งขันกระบี่กระบอง ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ตลาดทรงชัย อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

21 ธ.ค. - 01 มิ.ย. 2564
ปริญญาตรี

เสวนาองค์ความรู้ทางการจัดการกีฬาและนันทนาการในสถานการณ์ปัจจุบัน ผ่าน Application zoom

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2564 หลักสูตร ศศ.ม. และ ปร.ด.การจัดการกีฬาและนันทนาการ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตร ศศ.ม. และ ปร.ด.การจัดการกีฬาและนันทนาการ ปีการศึกษา 2564

24 ธ.ค. - 31 พ.ค. 2564
ปริญญาตรี

ประกาศคณะพลศึกษา

ประกาศคณะพลศึกษา เรื่องแนวทางปฏิบัติและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2564
10 ม.ค. - 31 พ.ค. 2565
ปริญญาตรี

ช่องทางการติดต่อ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป

แจ้งช่องทางการติดต่อ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป (หมวดพลานามัย) โดย คณะพลศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  Line : @573ofjpr

20 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2565
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.วิทิต มิตรานันท์ อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (Corresponding author) ได้รับการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ ควอไทล์ 1 “Journal of Integrative and Complementary Medicine”

20 ม.ค. - 27 ก.พ. 2565
ปริญญาตรี

ขอเชิญคณาจารย์ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Journal club

เรื่อง “Balancing Injury Risk and Power Development by Weighted Jump Squat Through Controlling Eccentric Loading”