บริการวิชาการ
โครงการบริการวิชาการ

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2560-2561

1. โครงการบริการวิชาการภาควิชาพลศึกษาสู่ชุมชน
          1.1 มีผู้เข้าร่วมโครงการแบ่งเป็นกิจกรรมที่ 1 จำนวน 90 คน และกิจกรรมที่ 2 จำนวน 83 คน มากกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย
          1.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจหลักการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายอยู่ในระดับดี (= 4.19)
          1.3 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับดี (= 4.27)
          1.4 ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นว่ามีการเผยแพร่และอนุรักษ์กีฬาพื้นบ้านของไทยอยู่ในระดับ (= 4.24)

2. โครงการบูรณาการบริการวิชาการสาธารณสุขศาสตร์
           2.1 จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ 186 คน และนิสิต 97 คน
           2.2 ร้อยละของโครงการที่ภายหลังเข้าร่วมโครงการ ประชาชนมีค่าเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ตนเองเพิ่มขึ้น ร้อยละ 100
           2.3 ความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ค่าเฉลี่ย 4.49
           2.4 ความพึงพอใจของนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ ค่าเฉลี่ย 4.51
           2.5 เจตคติของนิสิตที่มีต่อการดำเนินงานทางด้านสาธารณสุข ค่าเฉลี่ย 4.52
           2.6 ร้อยละของนิสิตที่สามารถประยุกต์ความรู้ในภาคทฤษฎีสู่ การปฏิบัติงานสาธารณสุข ในชุมชน ร้อยละ 100
           2.7 ร้อยละของนิสิตที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน สาธารณสุขในชุมชน ร้อยละ 100

3. โครงการบริการวิชาการทันตสุขภาพ
           3.1 จำนวนนักเรียนเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม แบ่งเป็น ร.ร.บ้านคลอง 31 จำนวน 117 คน คิดเป็น ร้อยละ 95.9 และ ร.ร.คริสตสงเคราะห์ จำนวน 184 คน คิดป็นร้อยละ 99.46
           3.2 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการตรวจฟันและอนามัยช่องปากแบ่งเป็น ร.ร.บ้านคลอง 31 ร้อยละ 100 และ ร.ร.คริสตสงเคราะห์ ร้อยละ 100
           3.3 นักเรียนที่ตรวจพบปัญหาสุขภาพช่องปากได้รับคำแนะนำแบ่งเป็น ร.ร.บ้านคลอง 31 ร้อยละ 100 และ ร.ร.คริสตสงเคราะห์ ร้อยละ 100
           3.4 นักเรียน/ครูประจำชั้นที่เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจต่อโครงการแบ่งเป็น ร.ร.บ้านคลอง 31 ระดับมากที่สุด และ ร.ร.คริสตสงเคราะห์ ระดับมากที่สุด
           3.5 นิสิตมีเจตคติที่ดีต่อการดำเนินงานสาธารณสุขอยู่ในระดับดีมาก (4.71)
           3.6 นิสิตสามารถประยุกต์ความรู้ในภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติงาน ระดับดีมาก (4.71)

4. โครงการบริการวิชาการเชิงบูรณาการค่ายอาสาเพื่อเสริมสร้างสุขภาพชุมชนแบบองค์รวม
           4.1 ร้อยละความรู้ความเข้าใจที่จะนำไปใช้ประโยชน์โดยรวมตามเป้าหมายของโครงการร้อยละ 85
           4.2 ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการได้ใช้กิจกรรมนันทนาการ กีฬา ออกกำลังกายและสุขภาพที่ถูกต้อง ร้อยละ 100
           4.3 ร้อยละความพึงพอใจต่อกิจกรรมของโครงการโดยรวมตามเป้าหมายร้อยละ 95 (จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 386 คน)

5. โครงการบริหารจัดการธนาคารขยะรีไซเคิลของเครือข่ายนิสิตสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 2
           5.1 มีการจัดอบรมให้ความรู้ จำนวน 12 ครั้ง
           5.2 จำนวนผู้เข้ารับบริการ ร้อยละ 100
           5.3 มีการเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ
           5.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 95
           5.5 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดการขยะที่ถูกต้อง ร้อยละ 100

6. โครงการสร้างชุมชนสูงอายุต้นแบบเพื่อการสร้างสุขภาวะองค์รวม ด้านการควบคุมยาสูบ ปีที่ 3
            6.1 มีการจัดอบรม จำนวน 7 ครั้ง
            6.2 มีจำนวนผู้เข้ารับบริการ ร้อยละ 100
            6.3 มีการเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ 7 ครั้ง
            6.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 95
            6.5 จำนวนงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 100
            6.6 ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 95 (จำนวน ผู้เข้าร่วมโครงการ 1,930 คน)

7. โครงการแข่งขันกีฬา SWU CUP 2017 (ครั้งที่ 4)
            7.1 ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย ร้อยละ 90
            7.2 โครงการช่วยส่งเสริมความสามัคคีและเชื่อมความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะ ร้อยละ 95
            7.3 นิสิตคณะพลศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับการเรียนมาใช้ในการจัดการแข่งขันและการตัดสินกีฬา ร้อยละ 100 (จำนวน ผู้เข้าร่วมโครงการ 458 คน)

8. โครงการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำเพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
            8.1 จำนวนการให้ความรู้แก่ประชาชน 1 ครั้ง โดยมีความรู้เพิ่มขึ้นหลังให้ความรู้ ร้อยละ 90.7
            8.2 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100
            8.3 จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ 1 ชิ้น
            8.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ 100
            8.5 จำนวนงานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 100 (จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คน)