มคอ.3-4
รายวิชาที่สอนให้คณะอื่น

ภาคเรียนที่ 1/2555

รหัสวิชา (เรียงตาม Alphabet)

มคอ.3 มคอ.5
SWU 145   Wellness and Healthy Lifestyle   2(2-2-5)                               T3_SWU145_1_55T5_SWU145_1_55

ภาคเรียนที่ 2/2555

รหัสวิชา (เรียงตาม Alphabet)

มคอ.3 มคอ.5
SWU 145   Wellness and Healthy Lifestyle   2(2-2-5)                               T3_SWU145_2_55T5_SWU145_2_55
    คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
    ประสานมิตร : 114 สุขุมวิท 23 แขวนคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 tel : 0-2664-1000 ต่อ 1426 fax : 0-2258-4117
    องครักษ์ : 63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก คลอง 16 องครักษ์ นครนายก 26120 tel : 0-2664-1000 ต่อ 2501-2505 หรือ 0-3732-2625